*4636
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Св. Врач
град Пловдив

Условия за прием

   Капацитетът на ДПЛУИ е за 48 души. Необходимите документите се подават в Дирекция Социално подпомагане на бул. Руски № 13.

 

Ето кои са те: 

  • молба;
  • декларация по образец;
  • медицинско удостоверение за общо здравословно състояние;
  • медицинска характеристика от ЦПЗ;
  • копие от документ за самоличност;
  • копие от Експертно решение на ТЕЛК;
  • решение на съда за поставяне под запрещение (ако има такова);
  • удостоверение за настойнически съвет (ако има такова).

   За ползване на услугите в ДПЛУИ се заплащат месечни такси в размер на 80% от личния доход, определени по Тарифа за таксите, но не може да се надвишават действителните месечни разходи за издръжката на едно лице.

 

   Издръжката на специализираната институция се определя по единен разходен стандарт за предоставяне на специализирани социални услуги.